ОбществоПолитика

След 5-часов дебат приеха бюджета на Община Плевен за 2024-а

С 35 гласа „за“, 1 „против“ и 3 „въздържал се“ Общински съвет – Плевен, прие бюджета на Общината за 2024 година. До гласуването на основния финансов документ се стигна след близо 5-часов дебат, три почивки по искане на групи общински съветници и заседание, продължило до 19,30 часа. Преди да бъде внесен за дебат в залата, Бюджет’2024 бе разгледан обстойно и на заседания на всичките десет постоянни комисии. Въпреки това, в рамките на сесията се състояха гласувания по 16 предложения за изменения по проекта, от които 13 бяха приети.

При представяне на основните параметри на Бюджет’2024 на Общината, кметът д-р Валентин Христов призова съветниците при всяко предложение за изменение и увеличение на средствата за дадена дейност да се посочва и откъде и за сметка на коя дейност ще бъде съответното увеличение. Резервът не е безкраен, допълни д-р Христов.

При последвалите дебати най-продължителни – близо два часа, бяха изказванията относно бюджетите на кметствата в община Плевен. Повдигнати бяха въпроси за заетостта на щатните бройки в тях, за начина, по който се харчат отпуснатите общински средства и има ли финансов контрол за тяхното разходване. В приетия впоследствие Бюджет’2024 в отделна точка бяха предвидени средства за финансова подкрепа при изготвянето на КСС-та и проектни предложения от малките населени места.

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2024 г. е 182 484 595 лв.

Общият размер на бюджета за 2024 г. на Община Плевен е в размер общо на 182 484 595 лв., в това число приходи за държавни дейности в размер на 125 790 716 лв., и местни приходи – 56 693 879 лв. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 121 730 057 лв. От тях:

– обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 113 005 257 лв.;

– трансфери за местни дейности – 4 420 900 лв.;

– целева субсидия за капиталови разходи – 3 758 700 лв.;

– други целеви трансфери от централния бюджет – 545 200 лв.;

– възстановени трансфери за ЦБ /-/ – 129 780 лв.

При изготвяне на разходната част на Бюджета на общината за текущата година са спазени изискванията на Закона за държавния бюджет за 2024 г. Общият размер на планираните разходи за общината е в размер на 182 484 595 лв. По основни функции средствата са планирани, както следва:

Функция „Отбрана и сигурност

За 2024 г. по функция „Отбрана и сигурност“ се планират средства в размер на общо 1 842 138 лв. За делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2024 г. са планирани 691 138 лв., в т.ч. преходен остатък от 2023 г. За местни дейности са предвидени 1 151 000 лв.

Функция „Образование“

За 2024 г. за функция „Образование“ се планирани средства в размер на общо 87 621 669 лв. От тях 87 294 869 лв. са за делегираните от държавата дейности, за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – 300 000 лв., и 26 800 лв. – местна дейност за ученически стол в ОУ „Хр. Ботев“, с. Мечка.

За детските градини – делегирана от държавата дейност, са предвидени 24 390 560 лв. За подготвителните полудневни групи и неспециализирани училища планираните средства са общо 51 424 689 лв., от тях по ЗДБРБ за 2024 г. – 48 739 957 лв., преходен остатък от 2023 г. – 2 397 509 лв. Предвиждат се и собствени приходи на училищата в размер на 287 223 лв. В средствата по ЗДБРБ за 2024 г. е включена добавка за подобряване на материално-техническата база, дневна форма на обучение, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителни групи и учениците от I до IV клас – по 207 лв. на ученик. За целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас, са предвидени средства за дейности за развитие на интересите, способностите на децата и учениците и др. В стандарта за 2024 г. за неспециализираните училища са предвидени допълнително и стипендии в размер на 269 600 лв. В тази дейност се финансират и 2 щатни бройки в столовата на ОУ „Хр. Ботев” – с. Мечка, със средства на Община Плевен в размер на 26 800 лв.

За професионалните гимназии планираното финансиране е в размер на  6 306 412 лв., за общежития – 1 182 999 лв. по ЗДБРБ за 2024 г. и преходен остатък от 2023 г. – 12 563 лв. При последните се отчитат и средствата за общежитията на НУ „Отец Паисий” – с. Върбица и ОУ „Хр. Ботев” – с. Мечка. По ЗДБРБ средства са предвидени за 268 ученици.

За центровете за подкрепа на личностното развитие – делегирана от държавата дейност, планираната сума е общо 1 357 035 лв. Средствата са за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски за 43 бройки персонал. За други дейности по образованието са заложени още 763 714 лв. В дейността са включени средства за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата с приети решения на Общинския съвет – Плевен, СИП „Здравно образование”.

Функция „Здравеопазване“

За 2024 г. за здравеопазване се планират средства в размер на 10 243 964 лв., в това число за делегирани от държавата дейности – 10 204 964 лв. по ЗДБРБ за 2024 г. и за местните дейности – 39 000 лв.

За детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ – делегирана от държавата дейност, са планирани общо 8 071 612 лв., средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски от работодател за 253 щатни бр., заети в детските ясли и детска кухня, както и издръжката на заведенията.

За здравни кабинети в детски градини и училища – делегирани от държавата дейности, средствата са общо 1 889 329 лв. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за 66 щатни бройки, работещи в здравни кабинети в общинските училища и общински детски заведения в община Плевен.

За други дейности по здравеопазването са заложени още 283 023 лв., от тях делегирани от държавата дейности – 244 023 лв. С местни приходи е предвидено подпомагане на лица с репродуктивни и други здравни проблеми, както и подпомагане дейността на БАЛИЗ с 39 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

За 2024 г. за социално осигуряване, подпомагане и грижи се планират средства в размер на 12 409 851 лв., в това число: за делегирани от държавата дейности 8 482 751 лв. по ЗДБРБ за 2024 г., преходен остатък от предходната година – 1 617 600 лв. и за местните дейности – 2 309 500 лв.

За Центъра за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност, в бюджета са планирани 624 160 лв.; за Кризисния център – 208 744 лв.; за Центъра за настаняване от семеен тип – 3 239 112 лв. за 7 бр. центрове; по Програмите за временна заетост – преходен остатък от 2023 г. в размер на 14 875 лв.; за Дома за стари хора – с. Бохот – 1 097 525 лв. за заплати, осигурителни плащания на персонала и за издръжка; за Центровете за социална рехабилитация и интеграция – 666 630 лв. за 3 бр. центрове; за Дневните центрове – 689 040 лв. за 2 бр. центрове; за Защитено жилище – 273 700 лв.

В тази функция са и средствата за Домашния социален патронаж – местна дейност. Планираните средства тук са в размер на 1 320 000 лв. за Домашен социален патронаж в гр. Плевен и 553 000 лв. за социалните патронажи по кметства. Разходите са за обслужване на граждани по домовете основно в приготвяне и доставяне на храна и оказване на социална услуга.

За Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност, предвидената сума в Бюджет`2024 е в размер на 120 000 лв. за клубове в гр. Плевен и 199 500 лв. за клубовете в кметствата. Средствата са за заплати, осигурителни плащания на персонала и целогодишната издръжка на клубовете.

И още: за Асистентска подкрепа – 1 683 840 лв. за 240 ползватели; за други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост – за безплатен транспорт и други от преходен остатък, държавна дейност – 1 602 725 лв. За възнаграждения и издръжка на ОС „Социални дейности” с местни приходи – 117 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

За 2024 г. за почивно дело, култура, религиозни дейности се планират средства в размер на 10 235 705 лв., в това число: за делегирани от държавата дейности – 5 811 998 лв., за дофинансиране на делегираните от държавата дейност с общински приходи – 200 307 лв., за местни дейности – 4 223 400 лв. За група „Физическа култура и спорт“ парите за текущата година са в размер на 1 015 660 лв., от които 1 000 000 лв. – местна дейност, и 15 660 лв. /преходен остатък/ – държавна дейност. За група „Култура” се планират средства в размер на 9 220 045 лв.

Капиталови разходи

Капиталовите разходи с бюджетни средства са общо в размер на 13 796 056 лв., в т.ч.: местни дейности – 11 171 792 лв.; държавни дейности – 2 501 205 лв. Освен със средства от Бюджета на Община Плевен се предвижда да бъдат финансирани инвестиционни разходи и със средства от Европейския съюз – 8 358 691 лв.

Други акценти в Бюджет`2024

И тази година за първото родено дете през 2024 г. в община Плевен, на което родителите са пълнолетни граждани и с постоянен и настоящ адрес на територията на общината, ще се предоставят 600 лв. от общинския бюджет;

При навършване на 100-годишна възраст на жител ще се предоставят 500 лв. от общинския бюджет;

Кметът на Общината може да извършва разходи за еднократни помощи на нуждаещи се жители от община Плевен;

За подпомагане дейността и за съвместни мероприятия с Община Плевен на други обществени организации са предвидени до 50 000 лв.;

За подпомагане на младежки инициативи и включването им в Календар за младежки дейности на Община Плевен заложеното финансиране е в размер до 10 000 лв. и Общински комитет „Васил Левски“ – 3 000 лв.;

За подпомагане организацията и провеждането на празниците в населените места в община Плевен – общо до 6 800 лв.; За подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби, съгласно Правилник, приет от Общински съвет – Плевен – средствата в Бюджет`2024 са до 20 000 лв.

Подобни новини

Back to top button