Общество

До 21 април е срокът за подаване на проекти по Плана за интегрирано развитие на община Плевен

Община Плевен в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027, кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма за развитие на регионите /ПРР/ за изпълнение на План за интегрирано развитие на общината /ПИРО/.

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027, е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с ПИРО на общината кандидат.

Бюджет за Община Плевен: 70 783 146 лв. БФП

Предвиденият размер на БФП за една проектна идея не може да бъде по-малък от 1 %, а максималният размер, независимо от вида на мерките и броя на партньорите включени в нея, не може да надвишава 50 % от заделения за конкретната Община индикативен бюджет

Допустими мерки:

– Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; – Енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради;

– Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;

– Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

– Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; – Образователна инфраструктура;

– Здравна инфраструктура;

– Социална инфраструктура;

– Жилищно настаняване;

– Култура, спорт и туризъм.

Пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности, са публикувани на следния интернет адрес: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24 и на началната страница на Община Плевен https://pleven.bg/.

Пряк път към ПИРО на община Плевен: https://pleven.bg/bg/plan-za-integrirano-razvitie/proekt-piro.

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес: [email protected].

При необходимост от допълнителна информация или разяснения, може да изпращате своите въпроси на ел. поща: [email protected].

Крайният срок за подаване на проектни идеи е до 23:59 ч. на 21.04.2024 г.

Подобни новини

Back to top button