Строителство

Две сгради от Плевен са подали документи за втория етап на програмата за саниране

Само две сгради от Плевен към момента са със заявка за участие във втория етап на програмата за безвъзмездно саниране – многофамилна жилищна сграда на ул. „Кокиче“ /в жк „Сторгозия“/ и сграда в района на бул. „Христо Ботев“ и „Патриарх Евтимий“. Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 17.00 часа на 28 март 2024 г., включително. Заповедта за удължаване на срока и насоките за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на МРРБ.

Документите по процедурата за кандидатстване остават същите, както досега, но към тях трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20 % съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност, както е едно от условията на етап две. След това общините трябва да подадат окомплектованите документи за всяка сграда в ИСУН до 28 март.

Целта на инвестициите, които ще бъдат направени, за да се изпълнят предписаните мерки за всяка одобрена по процедурата сграда, е да се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление „В”. Те ще се доказват с изготвена от сертифициран енергиен одитор оценка, проведена след приключване на необходимите строително-монтажни работи. Затова обръщаме внимание, че всички получени средства ще подлежат на възстановяване, в случай, че заложените индикатори за даден блок не бъдат постигнати.

Размерът на средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост за Етап II е 282 470 400 лв. Заедно с необходимото задължително съфинансиране от над 70 млн. лв., общият размер на разходите, които могат да бъдат финансирани, ще достигне 353 млн. лв.

       Със средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост в Етап II ще се финансират до 80 % от инвестициите за изпълнение на предписаните дейности при провеждане на енергийните обследвания. Кандидатите за участие в процедурата трябва да осигурят и в процеса на изпълнение да платят 20 % от всички разходи за обновяване на блока им. Членовете на сдруженията на собствениците могат да набавят необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти, разработени и предоставени от частни участници на пазара, например чрез ЕСКО договор с финансова или друга организация или чрез договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инструменти за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

Дейностите и по втория етап на програмата ще се изпълняват във всички общини в страната. С цел избягване на концентрация на средствата и постигане на по-добро териториално разпределение на предоставения ресурс той е разпределен между шестте района за планиране, като за всеки един от тях е заложен лимит на безвъзмездната финансова помощ в размер до 47 078 400 лв., който обаче не е гарантиран бюджет.

Община Плевен има одобрени за саниране 18 многофамилни жилищни сгради със средства по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. Одобрените проектни предложения са на обща стойност 27 846 968,53 лв. В резервен списък останаха проектни предложения за 40 жилищни сгради в Плевен на обща стойност от над 53 млн. лв.  

Подобни новини

Back to top button