Полиция

Община Плевен откри процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Плевен стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). В срок до 24 май 2024 г. кандидатите подават документи в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 4, работно време от 8.30 до 17.00 ч. без прекъсване в работните дни.

Съветът на децата работи по изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Неговата цел е да бъде насърчено детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. В Съвета участват по двама представители – титуляр и заместник, на административните области в страната. Има 4 квоти за децата от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. Прилагането на процедурата е разделено на три нива – общинско, регионално и национално.

Съгласно утвърдената процедура на общинско ниво, кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета в срок до 30 май 2024 г. Комисията е в 5-членен състав: експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

       Комисията извършва подбор съгласно съответните критерии и посочените направления. Работата ѝ приключва с изготвяне на предложение, което съдържа 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление, класирани в низходящ ред. В случай, че на територията на дадена община няма представители от всички направления, подборът се извършва само в направленията, от които са постъпили кандидатури.

Кметът на общината одобрява предложението на Комисията и изпраща трите кандидатури във всяко направление до областния управител в срок до 15 юни 2024 г., като общинското класиране не обвързва избора на областния управител. От своя страна областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление до Председателя на ДАЗД в срок до 30 юли 2024 г.

Право да кандидатстват за членове на Съвета на децата имат:

 • деца на възраст от 13 до 16 години, като всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените четири категории:

     • членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

     • представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

     • представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

     • индивидуални кандидатури.

Кандидатите за членове на Съвета е необходимо да отговарят на следните критерии:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

       При кандидатстването се попълва формуляр и кратко мотивационно писмо.

       Цялата информация за кандидатстване по утвърдената процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата, може да намерите тук

Подобни новини

Back to top button