Общество

Община Плевен подписа договор за техническа помощ за инвестиции в Зоопарк „Кайлъка“

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на одобрено проектно предложение „Техническа помощ за инвестиции в Зоологическа градина „Зоопарк „Кайлъка – Плевен“. Финансирането е по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“, приоритетна ос „Биологично разнообразие“, Програма „Околна среда“ /ПОС/ 2021-2027 г. и е на стойност 196 992.00 лв. Целта на процедурата е да се подпомогне разработването на пакет от документи за кандидатстване и последващо финансиране на проект за ремонтни дейности в зоологическата градини.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта за техническа помощ са да бъдат разработени/актуализирани:

       – План за развитие на зоологическата градина, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обект, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея;

       – План за колекция, който да включва и план за размножаване;

       – План за консервационни дейности;

       – План график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране – в краткосрочен и дългосрочен план – с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години);

       – Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за идентифицираните строителни дейности.

Периодът на изпълнение на настоящия проект е 6 (шест) месеца.

След изпълнение на настоящото проектно предложение Община Плевен, в партньорство със „Зоопарк „Кайлъка“, планира да кандидатства с инвестиционен проект към програма „Околна среда“ 2021-2027 г., компонент „Биоразнообразие“, с който ще се състезава на конкурентен принцип за 52 460 384.00 лв. за петте региона (Северен централен, Северозападен, Североизточен, Южен централен и Югоизточен регион).

Зоопарк „Кайлъка“ е създаден през 1956 г., първоначално с местообитания за птици и тревопасни, а на по-късен етап през 1963 г. е създадено и местообитание за мечки. През годините са изградени и други сгради и съоръжения за битуване и за други видове животни. С договор от 22.01.2021 г. Защитена местност Кайлъка е предоставена безвъзмездно за управление на Община Плевен. Зоологическата градина попада в обхвата на Защитена местност Кайлъка и е публична държавна собственост съгласно Акт №4910 от 14.04.2010 г.

Съгласно решение от март 2005 година на Общински съвет – Плевен, зоопаркът е предоставен за управление на общинското предприятие „Акварел“.

Подобни новини

Back to top button