Общество

С 2 465 души е намаляло населението в област Плевен за една година

Към 31 декември 2023 г. населението на област Плевен е 217 881души, което представлява 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2022 г. населението на областта намалява с 2 465 души, или с 1.1%. Това показват данните на отдел „Статистически изследвания“ – Плевен към Териториално статистическо бюро – Северозапад.
Мъжете са 104 647(48.0%), а жените – 113 234(52.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 082 жени. Броят на мъжете преобладава до възрастова група 50-54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 61 512 или 28.2% от населението на областта. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.
Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32.5%, а на мъжете – 23.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2023 г. в градовете живеят 146 542 души (67.3%), а в селата 71 339 (32.7%) от населението на област Плевен.

Раждаемост
През 2023 г. в област Плевен са регистрирани 1 809 живородени деца. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 29 деца, или с 1.6%.
Смъртност
Броят на умрелите лица през 2023 г. е 4 250. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 650 или с 13.3%.
Естествен и механичен прираст на населението
Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.
Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2023 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Плевен е намаляло с 2 441 души.

Подобни новини

Back to top button