Природа

Областният управител и началникът на затвора в Плевен обсъдиха косенето в парк “Кайлъка”

В края на месец май областният управител на Плевен Николай Абрашев проведе среща в София с инж. Петър Димитров, министър на околната среда и водите, като беше обсъден въпроса по Плана за управление на ЗМ „Кайлъка”. По повод почистването на тревните площи от хотел „Кайлъка” до язовирите, Абрашев, заедно с Ирена Христова – главен секретар в Областна администрация – Плевен, проведоха работна среща и със старши комисар Стефан Стефанов – началник на затвора в Плевен.

Целта на визитата при старши комисар Стефан Стефанов е съдействие за осигуряване на работна ръка от страна на лишените от свобода с право на работа по чл.80 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/.

Николай Абрашев, със съдействието на Община Плевен, Люси Дяковска –председател на Фондация „Аз съм Кайлъка”, неправителствени организации и други, ще работят съвместно за почистване мястото от хотел „Кайлъка” до язовирите. Целта на мероприятието е да се провокира по-отговорно отношение на гражданите към опазването и съхраняване на околната среда. Предстоят още срещи с цел реализиране на този план.

Защитената местност е основно място за отдих и развлечения на жителите и гостите на град Плевен и областта.

Общата площ на защитената местност е 999,00 ха, като преобладаваща по площ е публичната държавна собственост – 39,7%, следвана от частната –  28,5% и общинската публична собственост –  24,3%.

За целите на опазване на ландшафтното и биологичното разнообразие, устойчивото ползване на защитената местност, традиционно ползвана за краткотраен и продължителен отдих със създадена значителна материална база, бъдещото развитие на Защитената местност за нуждите на науката и екологичното образование, природозащитата и балансирано туристическо и рекреационно развитие, съгласно Закона за защитените територии, със Заповед № РД-206/28.03.2011 г. на Министъра на околната среда и водите е одобрен План за управление на Защитена местност „Кайлъка“ и Природна забележителност „Пещера Разбитица“.

Съгласно чл. 4 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, плановете за управление се актуализират на всеки 10 години по реда на глава трета от същата наредба. Съгласно §1 от допълнителните разпоредби на наредбата „актуализация на план за управление“ е изготвяне, приемане или утвърждаване на нов план за управление.

Планиране на управлението и дейностите в ЗМ ”Кайлъка” според изискванията на природозащитното ни законодателство като значима защитена територия, част от Защитени зони ”Студенец” за опазване на дивите птици и опазване на природните местообитания е развитие на политиката на държавата чрез Областната администрация – Плевен за опазване и  планиране на защитени територии под нейно управление.

Основна предпоставка за актуализиране на настоящия План е необходимостта от разработване на План за управление, отговарящ на съвременните изисквания за прилагане на мерки за специализирано опазване на ландшафтното и биологичното разнообразие, устойчиво ползване на  защитена местност, традиционно ползвана за краткотраен и продължителен отдих със създадена значителна материална база, бъдещо развитие на ЗМ за нуждите на науката и екологичното образование, природозащитата и балансирано туристическо и рекреационно развитие.

Предназначението на Плана за управление е да бъде инструмент за управление на Защитената местност и Природната забележителност в съответствие с целите на природозащитата, регионалното развитие, рекреационни дейности в зони от ЗМ, баланса на интересите на различните собственици и стопани и координация на институциите и др. заинтересовани към които е насочен.

Подобни новини

Back to top button