Политика

41 точки в дневния ред на юнската сесия на ОбС – Плевен, една от тях е избор на ВРИД кмет на с. Коиловци

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание в четвъртък, 27 юни, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на съветниците включва 41 точки, последните две от които са питания от общински съветници. Заседанието на Общинския съвет ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

Първа точка в дневния ред е предложение за възлагане на кмета на Община Плевен да представлява Общината в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Плевен. Заседанието е на 4 юли с дневен ред от две точки: Приемане на принципно решение за предварително съгласие за поемане на финансови задължения от ВиК – Плевен, свързани с кандидатстването с проектно предложение „Реконструкция на ВиК мрежата и съоръжения за агломерацията област Плевен“ по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Предложение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Коиловци влиза като втора точка този месец. С Решение № 267-МИ/13.06.2024 г. на Общинска избирателна комисия – Плевен са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на Коиловци Мирослав Илиев на основание чл. 42, ал .1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно чл. 42, ал. 6 от същия нормативен акт „…Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет“.

Общинските съветници предстои да вземат решение и по предложение за основен ремонт на открити спортни площадки в ОУ „Христо Ботев“, с. Пелишат. На 10.10.2023 г. стартира процедура по кандидатстване по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г. Целта на програмата е подобряване на спортната култура и физическото възпитание  в училищата. След одобрение на проектното предложение по цитираната процедура, до Община Плевен е внесен инвестиционен проект от директора на ОУ „Христо Ботев“, с. Пелишат за основен ремонт на съществуващата спортна площадка в двора на учебното заведение. Сред предвидените дейности са: отстраняване на повърхностен слой; уплътняване на земната основа и полагане; полагане на специализирана спортна настилка; разчертаване на спортни игрища. За да бъде издадено разрешение за строеж и стартиране на ремонтните дейности, е  необходимо решение на Общинския съвет.

И този месец предстои дебат във връзка с дейността на общинските предприятия. Пета точка в предварителния дневен ред е предложение за приемане на годишни отчети и баланси за 2023 г. на публичните предприятия – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, определяне размера на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2023 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2024 г. Годишни справки за своята дейност представят „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІI – Плевен” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД и „Тибор” ЕАД.

В Община Плевен е постъпило заявление от частно лице с предложение за продажба на собствен недвижим имот в жк „Дружба“, представляващ сграда за търговска дейност. Сградата е построена с отстъпено право на строеж върху общински имот. В тази връзка собственикът на сградата предлага на Община Плевен, във връзка със Закона за собствеността, да я закупи за сумата от 50 000 лв. Решението по направеното предложение – да закупи или не, ще е на Общинския съвет.

Дневният ред на съветниците включва още: Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1912“ – с. Гривица, върху част от общински недвижим имот, находящ се в населеното място, както и предложение за отдаване под наем на общински недвижим имот без публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на Закона за общинската собственост на Сдружението с нестопанска цел „Тенис клуб Плевен – Професионален спортен клуб“. Тринадесета точка в предварителния дневен ред е дебат за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в детски градини и Ученическа спортна школа. Ще бъдат разгледани и схеми за разполагане на вендинг машина за продажба на пица в центъра на с. Ясен и за разполагане на пазар за продажба на плодове и зеленчуци в парковата зона в центъра на с. Върбица.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен на 27 юни, са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-27062024-g

Подобни новини

Back to top button