ЗемеделиеСтраната

31 нови проекта ще получат помощ за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

От Разплащателната агенция на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ – РА) са одобрени 31 проекта от втория прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 година, съобщават от агенцията. Проектите са подадени чрез ИСУН от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001. Проектните предложения са разпределени за обработка във връзка с увеличен бюджет по процедурата съгласно Заповед № РД 09-893 от 16.09.2019 г. и са получили от 70 до 74 точки, включително на предварителна оценка. Предложенията са преминали етапа на техническа и финансова оценка.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектните предложения.
От ДФЗ – РА обявяват, че кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране с не по-малко от 70 точки, ще получат уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите документи. След представяне на документите кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори по процедура № BG06RDNP001-4.001, по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

Подобни новини

Back to top button