Социални

Обучение за превенция на асоциалното поведение, насилие и агресия сред малолетни и непълнолетни

За поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в Левски проведе обучение по общинския проект за „Превенция и противодействие на асоциалното поведение, насилие и агресия сред малолетни и непълнолетни” на тема „Изграждане на умения по ключови компетентности чрез НЛП (Невролингвистично програмиране)”.
В обучението участваха 17 учители от общинските училища в Левски, от Обнова, Българене и Асеновци.
Лекторът Ивелин Бонев – научен ръководител и водещ лектор от Център за психологически изследвания, обучение и развитие на персонала, с иновативни методи и подходи убеди участниците в обучението, че да вървят по пътя към успеха заедно със своите ученици, трябва да си поставят малки цели и да имат реалистични очаквания.
Дискутирани бяха казуси, обвързани с щастието, себеприемането и почтеността, понятия свързани с емоционалното състояние, с етиката и моралните норми, които са в основата на възпитанието на личността. Отделено беше внимание и на актуалния за забързаното ни ежедневие стрес, който оказва негативно влияние върху работоспособността на всеки.
Всички присъстващи на семинара се обединиха от общата цел да усъвършенстват своите знания и умения за работа по превенция на асоциалното поведение, насилие и агресия.

Подобни новини

Back to top button