Политика

Комисиите в ОбС – Плевен ще заседават в понеделник и вторник

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен ще заседават следващата седмица в два поредни дни – на 26 и 27 юли /понеделник и вторник/. Заседанията са в Заседателната зала на Община Плевен, при спазване на противоепидемичните мерки.
26 ЮЛИ /ПОНЕДЕЛНИК/
ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 16,00 ч. Съветниците ще обсъдят Доклад за качеството на атмосферния въздух в гр. Плевен за 2020 година. Докладът е изготвен в изпълнение на указание за дейността на Регионалните здравни инспекции и в съответствие с изискванията на Наредба №12/2010 на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Качеството на атмосферния въздух в града се следи от автоматична станция на ул. „Патриарх Евтимий” №3 (в двора на НУ „Патриарх Евтимий” от 29.06.2016 г.) и е класифициран като градски фонов пункт, резултатите от който са представителни за централната градска част. Комисията ще разгледа и проект за водомерна шахта и изграждане на временни ВиК връзки за обекти в града. Целта е осигуряване на вода за питейно-битови и противопожарни нужди от уличната водопроводна мрежа за павилиони в на бул. „Христо Ботев” и ул. „Фридрих Енгелс” в Плевен. Дневният ред на заседанието включва и обсъждане на проекти за подробни устройствени планове за поземлени имоти на територията на общината.
ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,30 ч. Първа точка в дневния ред на комисията е обсъждане на предложение за разкриване на две щатни бройки за медицински специалисти в здравни кабинети на ДГ „Щастливо детство” – централна сграда и филиал „Приказен свят” в Плевен. В писмо до общинската администрация директорът на детската градина уведомява за необходимост от разкриване на допълнителни щатни бройки за медицински специалисти в повереното й детско заведение, като посочва, че към момента в ДГ „Щастливо детство” има две медицински сестри, които обслужват децата от централната сграда и разкрития през 2015 г. филиал „Приказен свят”. В писмото се отбелязва, че наличните щатове не покриват 20-часовия работен график на заведенията. Във връзка с това предложение има и отговор от кмета на Общината, в което се посочва, че по информация от директорката децата в градината през учебната 2020/2021 г. са 222. В същото време общият брой медицински специалисти, назначени в здравни кабинети на училища и детски градини, е 64, като 17 от тях обслужват училищата, а 47 – детските градини.  
27 ЮЛИ /ВТОРНИК/
ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов ще заседава от 13,00 ч. по дневен ред от пет точки. За обсъждане в комисията влиза предложение за промени в общинската Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти в общината. Причините, налагащи това са, че с приетия от 44-то Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обнародван в „Държавен вестник“ от 23.02.2021 г., влизат в сила промени относно разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти. С промените в закона е създаден нов член, с който се регламентира поставянето на преместваеми обекти върху имоти и обекти – публична общинска собственост, въз основа на разрешение, издадено от кмета на Общината. Промените са наложителни и от гледна точка предотвратяване на нещастни случаи от престъпна безотговорност при изпълнение на временни връзки към преместваеми съоръжения. Дневният ред на комисията включва още: обсъждане на предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг; Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дружество на писателите“ върху част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул. „Любен Каравелов“ №3а; Заявление от Сдружение БАЛИЗ за предоставяне на подходящо за дейността на организацията помещение за безвъзмездно ползване.
ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава във вторник от 14,00 ч. Съветниците ще обсъждат дневен ред от 13 точки: Приемане на нова схема за разполагане на рекламно-информационен елемент (билборд) публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен; Предложение за продажба на общински недвижим поземлен имот в жк „Кайлъка“; продажба на застроен общински недвижим имот в с. Пелишат, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построена върху него сграда; Заявление от Сдружение „БАЛИЗ“ за предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване; др.
ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 15,00 ч. по дневен ред от 14 точки. Комисията ще обсъжда предложение за сключване на договор за кредит с Фонда за органите на местно самоуправление в Българя – ФЛАГ за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг. Ще бъде разгледана и точка за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в детски и учебни заведения. Съветниците ще се запознаят и с предложение за разкриване на две щатни бройки за медицински специалисти в здравни кабинети в ДГ „Щастливо детство“ – централна сграда и филиал „Приказен свят“.
Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии през м. юли, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец юли 2021 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yuli-2021-g

Подобни новини

Back to top button