Политика

В Инвестиционната програма на Община Плевен бяха добавени три нови позиции на стойност 86 203 лева

Общинският съвет в Плевен прие промени в Инвестиционната програма на Общината за текущата година, като допълни програмата с три нови обекта – ремонт на спортно съоръжение в града, доизграждане на детска площадка в Славяново и закупуване на техника за нуждите на Николаево. Предложението бе прието единодушно от местния парламент.
Общинската инвестиционна програма, разпределена по обекти и източници на финансиране, е утвърдена с Решение №461 от 25.02.2021 г. в рамките на общинския сборен бюджет. Обемът й е в размер на 9 780 700 лв., от които преходен остатък от целеви трансфери и субсидии – 2 861 071 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 1 620 150 лв. и собствени бюджетни средства – 5 299 лв. Причините за направените допълнения по нея са следните:
В ход е процедура за осъществяване на инвестиционно намерение от страна на БФС върху имот частна общинска собственост на ул. „Колописта” №7 в Плевен – ремонт на футболно игрище. С писмо от април тази година от сдружение ФК „Спартак 1919” е внесено искане за безвъзмездно право на ползване на останалата част от спортния обект за срок от 20 години, за да бъде извършен ремонт на съблекални, лекоатлетическа писта и изграждане на огради и осветление около футболния терен. Инвестиционното намерение е потвърдено и на среща с Даниел Митов, представляващ сдружението „Спартак 1919”. В същия район се намира и полигон за хвърляне по лека атлетика. За двата спортни имота през 2011 г. бе изработен и впоследствие актуализиран технически проект за изграждане на открит спортен комплекс, включващ спортно игрище с изкуствена трева, лекоатлетическа писта, лекоатлетическа площадка за хвърляне на чук, диск и копие, както и спомагателни помещения. Проектът е депозиран нееднократно в Министерството на младежта и спорта с искане за финансиране, но без резултат. Сегашните инвестиционни намерения на двете сдружения не се отнасят за тренировъчната площадка за лека атлетика. За да има възможност за бъдещо кандидатстване за финансиране на ремонта й е нужен нов проект, тъй като е невъзможно използването на този от 2011 г. В този смисъл е и изпратен отговор АК „Георги Дъков“ с искане за ремонт на полигона за хвърляния, като се посочва, че при евентуален ремонт на същия в района ще се оформи модерен спортен комплекс за тренировки на открито по няколко вида спорт. Според представена в дирекция „Устройство на територията“ оферта проектирането на посочения имот ще е на стойност 14 000 лв.
Втората причина за приетите промени в Инвестиционната програма е свързана с изграждането на детска площадка в гр. Славяново. През 2020 г. по проект на Община Плевен е изграден първият етап от съоръжението на стойност 27 706 лв. Предстои изграждане на втория, като за целта са необходими 51 203 лв. съгласно КСС.
Третият мотив: през 2020 г. бяха разчетени 20 000 лв. за закупуване на трактор за нуждите на с. Николаево, които не бяха усвоени. Тракторът би се използвал за почистване на улици, гробищните паркове, за снегопочистване и транспортни нужди, каквито често възникват в селото.
С оглед на гореизложено Общинският съвет направи следните допълнения по програмата:
– Създава обект „Основен ремонт на спортни площадки за хвърляне на диск и чук, площадки за хвърляне на копие“, финансиран със собствени бюджетни средства – 14 000 лв.;
– Създава обект „Изграждане на спортна площадка гр. Славяново, втори етап“, финансиран със собствени бюджетни средства – 51 203 лв.;
– Създава обект „Трактор с. Николаево”, финансиран със собствени бюджетни средства – 21 000 лв.
Средствата за реализацията на добавените три обекта в размер общо на 86 203 лв. ще бъдат за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за местни дейности.

Подобни новини

Back to top button