БизнесОбществоПазар на трудаПроблеми

Безработните в Плевен са били по-малко този декември спрямо 2020 г.

В края на месец декември 2021 г. регистрираните безработни в Бюро по труда Плевен са 2937, като спрямо месец декември 2020 год. намалението е със 1 251 лица и към днешна дата тази тенденция продължава, информират от дирекцията.

Равнището на регистрираната безработица в ДБТ – Плевен е 4,17%. Спрямо декември 2020 г., равнището на безработица намалява от 6,66 на сто на 4,67%, общите преходи в заетост бележат увеличение като през 2020год. те са били 10% , а през 2021год. са 11,3%.Около 24,8% от регистрираните безработни са с продължителност на регистрацията между 6 и 12 месеца. С 0,4% се е увеличил делът на продължително безработните лица, устроени на работни места на първичния пазар на труда.

През 2021 г. са разкрити общо 3 275 нови работни места на първичния пазар на труда. Наблюдава се завишаване търсенето на служители с квалификация и умения.

Продължават успешно да се  прилагат и  3-те нови услуги – Консултация и менторство след започване на работа, Семеен трудов консултант и Мобилно бюро по труда. Утвърдиха се и услугите за по-успешно включване и усвояване на умения за участие на пазара на труд, като индивидуално професионално ориентиране, групово професионално ориентиране и мероприятия за повишаване мотивацията на безработните лица. От началото на годината са проведени близо 80 Ателиета за търсене на работа, в които са взели участие над 180 младежи. ДБТ предлага голям пакет услуги за безработни от уязвимите групи – младежи до 29г., лица от специализираните институции, продължително безработни лица, лица с нисък образователен ценз и без квалификация, хора с увреждания, лишавани от свобода и др.

През 2021 г. се Бюрото е работило активно и по утвърдените през годините действащи проекти:

По проект „Нова възможност за младежка заетост” са подадени 20 заявки за 52 работни места. Сключени са 17 договори. Устроени на работа са 24 младежи.

По схема „Обучение и заетост на младите хора” Компонент II имаме 1 действащ договор за 3 наети лица.

43 са действащите договори за 137 лица по Проект „Обучение и заетост” Компонент II.

Сключени са 66  трудови договора с детегледачи и са подписани 62  тристранни споразумения по проект „Родители в заетост”, а действащите договори са 222 на брой.

Продължи работата по мерките за противодействие на последиците от Covid 19 кризата:

Към 30.06.2021 г. по проект „Заетост за теб” са сключени 422 договора за наемането на 719 лица.

От началото на 2021 г. по ПМС 151/ 03.07.2020 г. изм. с ПМС 416/ 30.12.2020 г. средства са получили 66 работодатели, вече одобрени през периода октомври – декември 2020 г., което е осигурило запазване на заетостта на 3687 техни служители. Одобрени са и заявления от още 17 нови работодатели, които са запазили заетостта на още 662 работници.

До 15.06.2021 г. по ПМС 151/ 03.07.2020 г. изм. с ПМС 93/ 18.03.2021 г. са подадени 54 заявления за 3 639 лица. Одобрени са 53 заявления за удължаване на срока за получаване на средства за запазване заетостта на 3 629 работници и 6 заявления на работодатели, кандидатстващи за първи път за 122 работници.

 ПМС 151/03.07.2020 г. изм. и доп. с ПМС 213/01.07.2021: Средства за запазване на заетостта за м.06 2021 г. са получили 24 рабатадателя за 2 090 броя лица, а за м.07 2021г. – 21 работодателя за 1 229 броя лица.

ПМС 151/03.07.2020 г. изм. и доп. с ПМС 322/07.10.2021: Средства за запазване на заетостта за м.08 2021 г. са получили 23 рабатадателя за 1970 броя лица;за м.09 2021г.-22 работодателя за 1890 броя лица; за м.10 2021 г.-30 работодателя за 1887 броя лица и за м.11 2021 г.- 32 работодателя за 1792 броя лица. 

По проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” са подадени 14 заявления за компенсации за запазване на заетостта на 399 работещи лица.

По проект „Запази ме“ е предоставена подкрепа за запазване заетостта на 1066 работници и служители.

Към настоящия момент в Бюро по труда – Плевен има 29 обяви за 160 свободни работни места – в образованието, ресторантьорството, услугите, хотелиерството и др.

За по подробна информация се обръщайте към бюро по труда – Плевен на ул.”Александър Стамболийски” №1, ет.4, филиал Славяново, както и на официалната страницата на Агенция по заетостта.

Подобни новини

Back to top button