ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Заеми, концесии, проекти, възражения и заявления ще обсъждат на заседанията си постоянните комисии в ОбС – Плевен

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания в началото на следващата седмица. Комисиите ще заседават в два поредни дни – на 28 и 29 март /понеделник и вторник/ в Заседателната зала на Община Плевен.

28 МАРТ /ПОНЕДЕЛНИК/

В понеделник заседават шест от комисии в Общинския съвет – това са ПК по „Младежки дейности, спроти туризъм“,ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“, ПК по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по „Младежки дейности, спроти туризъм“ с председател Йордан Грижов заседава от 12,30 ч. Съветниците ще разгледат постъпило  предложение за отмяна на Решение №687 на Общинския съвет от 30 септември 2021 г., касаещо отдаване под наем на общински имот. С решението е прието на Сдружение „Автомобилен и картинг спортен клуб – Плевен Рейсинг – ТИМ“, да бъде отдаден под наем, без публичен търг или конкурс по цени, определени в общинската Наредба №17, недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, на бул. Георги Кочев (к-с Воден) за срок от 5 години. В изпълнение на посоченото решение е издадена заповед на кмета на Община Плевен, съгласно която директорът на ОП “Жилфонд“ да сключи договор за наем със сдружението. От общинската администрация многократно са правили опити да връчат същата на представляващия дружеството, но е получен категоричен отказ.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 13,00 ч. по дневен ред от 29 точки. Комисията ще се запознае с изпълнението на мерките, заложени в „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен“. Ще бъде разгледано и предложение за междуобщинско сътрудничество за включване на Община Плевен в организираната от Община Левски система за събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове. Дневният ред включва още: предложение за промени в Годишния план за ползване на дървесина от общинските горски тeритории; предложение за изразходване на средства през 2022 г., набрани по сметка на РИОСВ от месечни обезпечения и отчисления по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г.; предложения за изменения на решения, приети на предходни заседания. Ще бъдат разгледани и поредица от предложения, касаещи проекти за улични водопроводи, частични изменения на Общия устройствен план на гр. Плевен и проекти за подробни устройствени планове.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. Дневният ред на Комисията включва 17 точки. Ще бъде разгледано предложение за промени  в Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен, както и отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г. Сред останалите точки са: обсъждане на предложение за прекратяване на концесионния договор за язовир ”Бохот-1”; предоставяне за възмездно ползване на „Български пощи” на помещение – частна общинска собственост, в сградата на Здравната служба в с. Дисевица; отговор до комисията относно заявление от председателя на НЧ „Съгласие” – Плевен; информация за частични изменения в Общия устройствен план на града; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 15,00 ч. Съветниците ще обсъждат: промени в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите; предложение за промени в Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината; предложение за възлагане на кмета на Община Плевен да представлява общината в редовно присъствено заседание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Плевен, насрочено за 12 април 2022 г.; постъпило заявление за актуализиране на цените за таксиметровия превоз; възражение срещу увеличени наеми на обекти, отдавани от общинската фирма „Тибор“.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков заседава от 16,00 ч. Комисията по бюджет ще разгледа 20 предложения и преписки: предложено изменение на общинската Наредба №17; отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане през 2021 г.; предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Плевен под формата на кредит от Фонд ФЛАГ за осъществяването на проекта „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България; отчет за работата на общинското предприятие „Управление на общински земи и гори” за 2021 г.; отговор от кмета на Общината по заявление от кметския наместник на с. Горталово; др.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. Здравната комисия ще разгледа  заявление от сдружение „Дружество на писателите“ в Плевен за отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Ганов, и преписка за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. На вниманието на съветниците ще стоят и постъпилите до момента преписки за финансово подпомагане на граждани с репродуктивни проблеми.

29 МАРТ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават три от постоянните комисии – ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“, ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева заседава от 13,00 ч. Комисията ще разгледа: предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Общината под формата на кредит от Фонд ФЛАГ за осъществяване на проекта „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България; включване на Община Плевен като член в Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) „Еврорегион Среден Дунав“; предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Клуб на дейците на културата 22 – Плевен“ върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от сградата на ул. „Вардар“ №9; обсъждане на преписка от Районната колегия на Българския зъболекарски съюз относно поставяне на паметна плоча на известния български стоматолог д-р Маргарит Маргаритов; предложение от кмета на Кметство Върбица за именуване на улица в населеното място.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов заседава от 15,00 ч. по дневен ред от 11 точки: обсъждане на предложения за промени в общинските наредби №17 и №15; предложение за прекратяване на концесионния договор за язовир ”Бохот-1”; точка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Клуб на дейците на културата 22 – Плевен“ върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от сградата на ул. „Вардар“ №9; предложение за безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот в жк „Дружба“, чрез дарение от собствениците на имота; др.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава в понеделник от 16,00 ч. Комисията ще обсъди предложение за кандидатстване на Центъра за работа с деца по проект „Осигуряване на достъпна среда на ЦПЛР – Център за работа с деца“ и предложение за допълнение на решение на Общинския съвет от 22.12.2021 г., касаещо участието на Община Плевен като партньор в проекта „Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ по Оперативна програма „Добро управление“. Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. март, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец март 2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-mart-2022-g

Подобни новини

Back to top button