Общинска и държавна администрация

В последния ден на месец март – редовно заседание на Общинския съвет в Плевен

Съветниците ще заседават в четвъртък, 31 март, от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията този месец включва 48 точки.
Първа и втора точка в дневния ред касаят промени в две от действащите общински наредби – Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, и Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината. Повод за обсъждане на изменение в Наредба №17 са приключилите строително-монтажни работи на Автогара Плевен и въвеждането й в експлоатация. С оглед направените ремонтни разходи и предстоящата й прекатегоризация първа категория е обосновано определяне на нов размер на цената за автогарово обслужване. Прилаганата до момента цена е определена още преди създаването на Общинското предприятие „Център за градска мобилност“, 01.04.2012 г. и не е променяна. Промените в Наредба №15 са във връзка със създаващата затруднения при прилагането настояща процедура за поставяне на вендинг – автомати върху общински терени – публична и частна общинска собственост. Предлаганото изменение цели създаване на ясни правила за това и регламентиране на наемни правоотношения при достигнати чрез търг справедливи пазарни цени за ползването на общинските терени, както и определяне реда за контрол и прекратяване на сключените наемни договори.
Трета точка в дневния ред е утвърждаване на програмите за развитие на общинските търговски дружества за 2022 г. Вносител на предложението е Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“, която разгледа програмите на „ДКЦII – Плевен“ ЕООД, „ДКЦ III – Плевен“, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД на свое заседание преди месец. Пред съветниците ще бъде представен и отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г.
Общинският съвет ще се запознае този месец и с изпълнение през 2021 г. на мерките, заложени в Комплексната програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на общината. Ще бъде разгледано предложение и за междуобщинско сътрудничество и включване на Община Плевен в организираната от Община Левски система за събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове. Точка в дневния ред е и възлагане на кмета да представлява Община Плевен в редовно присъствено заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Плевен, насрочено за 12 април 2022 г.
Сред важните предложения, по които предстоят решения, са още: Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Общината под формата на кредит от Фонд ФЛАГ за осъществяване на проекта „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България; Предложение за включване на Община Плевен като член в Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) „Еврорегион Среден Дунав“; Предложение за кандидатстване на Центъра за работа с деца по проект „Осигуряване на достъпна среда на ЦПЛР – Център за работа с деца“.
Ще бъдат обсъдени промени и в няколко решения, приети на предходни заседания: решение от декември 2021 г. за участие на Общината като партньор в проекта „Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ по Оперативна програма „Добро управление“; решението за одобряване на Годишния план за ползване на дървесина от общинските горски територии през 2022 г.; решение за план-схема за разполагане на преместваеми обекти в Градската градина; отмяна на решение от септември миналата година за отдаване под наем на общински имот.
Мартенското заседание включва също: Предложения за прекратяване на договор за предоставяне на концесия на язовир ”Бохот-1“; Предоставяне за възмездно ползване на „Български пощи” ЕАД на помещение – частна общинска собственост, в сградата на Здравната служба в с. Дисевица за извършване на универсална пощенска услуга; Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Клуб на дейците на културата 22 – Плевен“ върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от сградата на ул. „Вардар“ №9 в Плевен; др.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 31 март, са публикувани в интернет на https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-mart-2022-g. Сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/.

Подобни новини

Back to top button