Водещи новиниЗемеделиеСтраната

Земеделските стопани могат да кандидатстват за COVID помощ

Бюджетът за помощта е в размер на 143,5 млн. лева и е разпределен за: едри и дребни преживни животни, пчелни семейства - 79 000 000 лева; за плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз - 64 500 000 лева

До 20 май 2022 година земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 година, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). До 15 юни от Фонда ще изплатят финансовата подкрепа на допустимите кандидати.
За улеснение на бенефициерите документи за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. Стопаните следва да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Те могат да кандидатстват лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.
Определеният бюджет за помощта е в размер на 143,5 млн. лева, от които 111,5 млн. лева са осигурени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и 32 млн. лева допълнителен ресурс, осигурен с Постановление на Министерския съвет. Размерът на помощта ще бъде утвърден с решение на УС на ДФЗ.
Бюджетът е разпределен в следните направления:
– Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – 79 000 000 лева;
– Плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз – 64 500 000 лева
Право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и ориз. Изисква се те да са пререгистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за стопанската 2021 – 2022 г., както и да отговарят на определението за микро, малки и средни предприятия, съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 и да не са били в затруднение към 31.12.2019 г.
Максималният интензитет на помощта от временната рамка e до 290 000 евро (567 191 лева) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти.
За определяне размера на помощта са взети предвид част от разходите, свързани с производство на първична селскостопанска продукция. Помощта се изчислява на база определени ставки по направление и видове животни/култури.
Размерът на помощта за едно животно е, както следва:
– млечни крави под селекционен контрол – 184 лева;
– млечни крави – 138 лева;
– млечни крави в планински райони – 120 лева;
– месодайни крави и/или юници – 91 лева;
– месодайни крави под селекционен контрол – 198 лева;
– биволи – 189 лева;
– овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 38 лева;
– овце майки и/или кози майки в планински райони – 21 лева;
– овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 21 лева.
На подпомагане подлежат животновъди с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за Кампания 2022, отглеждащи едри и/или дребни преживни животни за установения брой животни след извършените административни и/или проверки на място, включително и след проверката за реализация на продукция по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2021.
Размерът на помощта за едно пчелно семейство е 13 лева
Пчеларите, които отглеждат пчелни семейства през 2022 г., ще получат финансиране за брой пчелни семейства, на които е извършен есенен профилактичен преглед през 2021 г.
Определените ставки за плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и ориз са:
– ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 1 040 лева/ха;
– сливи и десертно грозде – 040 лева/ха;
– домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 722 лева/ха;
– пипер полски – 1 400 лева/ха;
– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 12 233 лева/ха;
– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 648 лева/ха ;
– картофи, лук, чесън – 1 065 лева/ха;
– моркови, зеле, дини и пъпеши – 785 лева/ха;
– винено грозде – 200 лева/ха;
– маслодайна роза – 1 250 лева/ха;
– ориз – 200 лева/ха.
В сектор плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и ориз на финансова подкрепа могат да разчитат земеделски стопани с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за Кампания 2022, отглеждащи плодове и/или зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винено грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза и ориз. Кандидатите се подпомагат за установените площи, след извършените административни и/или проверки на място, включително и след проверката за реализация на продукция по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2021.
Лозарите с винени сортове грозде, производителите на маслодайна роза и ориз кандидатстват с установените площи по култури, след извършените административни и/или проверки на място по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2021.
Лозарите трябва да са регистрирани и като гроздопроизводители в Лозарския регистър, поддържан от ИАЛВ, и да имат реализация на поне 30% от количествата, посочени в декларацията за реколта от грозде за 2021 г.
Розопроизводителите трябва да имат актуална регистрация в регистъра на розопроизводителите по Закона за маслодайната роза, изготвен от МЗм.
Картофопроизводителите трябва да имат регистрация в регистъра на БАБХ за фитосанитарен контрол за 2021 г.
Допустими за подпомагане по схемата са още и земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, десертно и винено грозде, маслодайна роза и ориз, които през 2021 г. са с унищожени на 100% площи и имат констативен протокол за установяване на щетата.
След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори, се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.
Указанията за прилагане на помощта са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

Подобни новини

Back to top button