ЕкологияЗдраве

Рекултивираното общинско депо за твърди битови отпадъци бе официално открито

Община Плевен е изпълнила в срок проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен”, съобщават от общинската администрация. Проектът е финансиран по Процедура № BG16M1OP002-2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” Общата стойност на проекта е 12 241 909,84 лв., от които: Европейски фонд за регионално развитие – 10 405 623,36 лв. и Национално съфинансиране – 1 836 286,48 лв.

На 3.08.2022 г. в присъствието на гости и медии официално беше открито рекултивираното депо, с което се постига намаляване на негативното въздействие на различнити отпадъци върху околната среда.

На проведената същия ден пресконференция заместник-кметът на Община Плевен и ръководител на проекта Стефан Милев представи постигнатите резултати от изпълнението на различните дейности по рекултивацията на депото. Той подчерта, че с изпълнението на този проект се постига намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; елиминират се рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него. Намаляват се и рисковете за човешкото здраве. Община Плевен постига и съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Подобни новини

Back to top button