Водещи новиниПроизводствоСвета

(допълнена) Френска компания за компоненти за автомобилната индустрия иска да купи бившия завод на „Електрокабел България“

Френската компания „Аквел“ (AKWEL) планира да открие свое производство в Плевен, обяви адвокат Димитър Калдамуков, представител на компанията за България на последната сесия на Общинския съвет в Плевен. На нея съветниците разгледаха предложение, свързано с терена, който компанията възнамерява да закупи за своята инвестиция. Става дума за бившия завод на „Електрокабел България“ в жк „Сторгозия“. Съгласно приватизационен договор от 2006 г. между Община Плевен и собственика „Плевен ритейл център“ върху имота има вписана законна ипотека. По време на разискванията в залата стана ясно, че вземанията по нея са изтекли по давност и с пълно мнозинство общинските съветници дадоха съгласието си ипотеката да бъде заличена.
„AKWEL“ е семейна компания, основана през 1962 година. Справка в нейната уебстраница akwel-automotive.com показва, че фирмата има 39 производствени точки и 7 представителства в 20 държави, пръснати на пет континента. Служителите ѝ по целия свят наброяват около 10 хиляди.
В Турция компанията има два завода – един в Бурса и един на около 60 км от Истанбул, в индустриалния Гебзе. AKWEL има завод и в румънския град Тимишоара.
Акциите на компанията се търгуват на френската фондова борса, като според economic.bg за последната година те се движат между 24 и 16 евро – с рязък спад след началото на войната в Украйна.
Намерението на инвеститора е да прехвърли част от съществуващите свои производствени мощности от завод в Турция към България и по-конкретно в Плевен. „Плевен ни привлече с това, че е бил индустриален център, има огромен капацитет от гледна точка на електричество, водоснабдяване и хора. Комуникационните връзки са налице, което е важно за нас“, подчерта Калдамуков.
Той допълни, че вече е избран проджект мениджър, който ще ръководи производството в Плевен, ще трябва да набере персонал и да предприеме всички административни стъпки, за да се пригодят съществуващите сгради върху избрания терен към нуждите на производството. Димитър Калдамуков не посочи колко хора ще бъдат наети в новия завод. Това ще зависи от решението каква част от производството в Турция ще бъде прехвърлено в Плевен.
Намеренията на инвеститора са до края на годината сделката за закупуване на избрания имот да е приключена.

През м. октомври 2006 г. между Община Плевен и „Плевен ритейл център“, след проведен публично оповестен конкурс и в изпълнение на решение на Общинския съвет, е сключен приватизационен договор. В полза на дружеството – купувач е прехвърлена собствеността върху незастроен терен с площ 36515 кв.м в жк. „Сторгозия“, отреден „За обществено обслужване и производствено – складова дейност“. Продажната цена на имота е 3 113 000 лв. и е изцяло изплатена от купувача. След приватизационната сделка купувачът е придобил допълнително от трети лица собственост върху два съседни частни поземлени имота, които са обединени със закупения общински терен. Към настоящия момент гореописаният имот е с площ 36 977 кв.м.
При проведения публичен конкурс купувачът е поел допълнителни задължения: В срок от 16 месеца от прехвърляне на собствеността да извърши инвестиции от 11 600 000 лв., включващи изготвяне на проект, строителство и въвеждане в експлоатация на търговски център тип „мол“; В посочения срок да изгради инфраструктура и паркова среда в имоти – публична общинска собственост на стойност 137 000 лв.; Да разкрие и поддържа средносписъчен състав от 150 работни места за срок от 25 години след въвеждане на построения в имота обект в експлоатация.
С цел обезпечаване изпълнението на тези допълнителни договорни задължения Община Плевен вписва през 2008 г. законна 10-годишна ипотека върху продадения имот, подновена в последствие през 2018 г. за нов 10-годишен срок при същите условия. През юни 2008 г. са одобрени внесените проекти и в полза на купувача е издадено разрешение за строеж на търговски център. Същата година започват и подготвителни дейности за строителството. Настъпилата глобалната финансова криза 2008 – 2010 г. обаче води до сериозни затруднения и променя плановете на инвеститора – „Плевен ритейл център“ решава да не инвестира в търговски център, тъй като същият би бил обречен на фалит.
През април 2010 г. следва решение на Общински съвет – Плевен за констатирано неизпълнение на договорните задължения на купувача по приватизационния договор в частта инвестиции. Кметът на общината е оправомощен да извърши всички правни и фактически действия за събирането на дължимите неустойки за неизпълнение, от страна на Община Плевен е предявен и частичен иск за заплащане на неустойка в размер на 10 000 лв., изплатен изцяло впоследствие от „Плевен ритейл център“.
Но инвеститорът не се отказва от поетите ангажименти и търси стратегически партньори за реализиране на инвестиция върху придобития имот в Плевен. Резултатът е договорено партньорство с компанията „Нексънс“ за изграждане на високотехнологичен завод за асемблиране на кабели. Партньорът поставя изискване за заличаване на вписаната ипотека чрез сключване на споразумение с Община Плевен, за да се обезпечи стабилността на бъдещия проект. С решение от декември 2013 г. Общинският съвет в Плевен дава такова съгласие, но по неизвестни причини одобреното споразумение не е сключено между страните. През 2014 – 2015 г. в имота са завършени строително и въведени в експлоатация три сгради, като по твърдения на инвеститора размерът на инвестицията в тях е 15 000 000 лв. Промяна в бизнес-програмата на „Нексънс“ води до последващо постепенно оттегляне от съвместния проект, а наличните в имота сгради към момента са отдадени под наем на три отделни търговски дружества.

От постъпилите към днешна дата документи в местната управа става ясно, че собственикът на имота към момента е в преговорни отношения с компанията „AKWEL“ С.А., регистрирана във Франция чрез дъщерното й българско търговско дружество „Аквел Видин (България)“ ЕООД. „AKWEL“ възнамерява да извърши преустройства на сградите в имота за своите производствени нужди, като планирана инвестиция в размер до 4.7 млн. евро и разкриване на над 50 работни места до 2024 г. Намеренията са препятствани от вписаната от Община Плевен към момента законна ипотека върху имота, поради което е отправено и искането за нейното заличаване.

Подобни новини

Back to top button