ОбществоПолитика

Днес и утре са заседанията на постоянните комиси в ОбС – Плевен

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, заседават тази седмица в два поредни дни – днес и утре /26 и 27 септември/. Заседанията се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен по предварително изготвен график.

26 СЕПТЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

Днес заседават пет от постоянните комисии – ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“, ПК по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов заседава днес от 13,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от пет точки. Комисията ще разгледа предложение за допълнение на общинската Наредба №5 за пожарната безопасност на територията на община Плевен (приета с Решение №713/29.08.2013 г. на Общински съвет – Плевен), ще се запознае и с отчета за изпълнението на бюджета на Общината за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. Съветниците ще разгледат и две предложения, постъпили от НАП – ТД Велико Търново, офис Плевен – предложение за възлагане в собственост на Община Плевен на недвижим имот и моторно превозно средство – предмет на проведена трикратна публична продан без определяне на купувач, и второто -предложение за възлагане в собственост на Община Плевен на 5 недвижими имота – предмет на проведена трикратна публична продан без определяне на купувач, находящи се в землищата на селата Върбица, Николаево, Търнене и Къртожабене.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 12 точки. Съветниците ще се запознаят с отчета за изпълнение на бюджета на Общината за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г., ще разгледат и предложение за изменение на Решение №265 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет, касаещо броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища. Дневният ред включва и обсъждане на предложение за разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в тях по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18, както и определяне на продажни цени на жилищата. Ще бъде разгледана и преписка от кмета на Кметство Върбица за реализиране на ремонтни дейности на територията на населеното място.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов е насрочила заседанието си за днес от 15,00 ч. Комисията ще се запознае с отчета за изпълнение на Бюджет 2021 на Община Плевен и с постъпила преписка относно разписанието на новата линия на Тролей 19 в града.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 15,30 ч. Финансовата комисия също ще разгледа отчета за изпълнение на Бюджет 2021 на Община Плевен, ще обсъжда и: Предложение за разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на съответните условия; Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за инсталиране и използване на телекомуникационно съоръжение и оборудване по плана на с. Върбица; Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и частно лице върху застроен урегулиран поземлен имот по плана на с. Буковлък; Предложения за продажби на застроени общински недвижими имоти на собствениците на законно построени върху терените сгради.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 16,30 ч., като ще разгледа постъпилите до момента преписки за финансово подпомагане от граждани на община Плевен с репродуктивни проблеми.

27 СЕПТЕМВРИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават две от постоянните комисии – ПК по „Обществен ред и сигурност“ и ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов заседава от 13,00 ч. по две точки – обсъждане на предложение за допълнение на Наредба №5 за пожарната безопасност на територията на община Плевен и отчет за изпълнението на Бюджет 2021 на Общината.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава във вторник от 14,00 ч. по дневен ред от 14 точки. На вниманието на съветниците ще стоят: Предложение за даване на съгласие и определяне срок за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Плевен; Предложение за проект за улична канализация и СКО за жилищна сграда на ул. „Бунтовник“ в гр. Плевен; Предложения за одобряване на частични изменения на Общия устройствен план на Плевен; Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план; др.

Всички точки и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. септември, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец септември 2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-septemvri-2022-g

Заседанието на Общински съвет – Плевен е насрочено за 29 септември (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 24 предложения.

Подобни новини

Back to top button