НПООбществоПроблеми

Пререгистрацията на ЮЛНЦ продължава и след изтичане на инструктивния срок 31.12.2022 г.

Изпратихме 2022 г. с всички успехи, които съумяхме да постигнем в нея, но и с предизвикателствата, които тя ни постави. Едно от тези предизвикателства беше крайният срок за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в Агенция по вписванията, съобщават от Българския център за нестопанско право чрез Информационния портал за НПО в България. Това предизвикателство вече е преодоляно и ЮЛНЦ ще могат да се пререгистрират и след 1 януари 2023 г.

На 29.12.2022 г. Агенция по вписванията публикува на своята интернет страница официално съобщение, касаещо процедурата по пререгистрация след 01.01.2023 г. В него се казва, че Агенцията ще спазва приложимата до сега процедура за пререгистрация, уредена в §25, ал.2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ, като ще продължи да отправя искане до съответния окръжен съд за издаване на удостоверение за актуално състояние при подадено заявление за пререгистрация.

Съобщението можете да прочетете тук.

Напомняме, че с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) от септември 2016 г. започна ефективното прилагане на т.нар. регистърна реформа на ЮЛНЦ. Окръжният съд по седалище беше заменен с Агенция по вписванията като компетентен орган за регистрация на ЮЛНЦ, клонове на чуждестранни ЮЛНЦ и народни читалища. На учредените и вписани в съда преди 01.01.2018 г. ЮЛНЦ, клонове на чуждестранни ЮЛНЦ и читалища беше предоставен инструктивен срок да заявят своята пререгистрация (прехвърляне на партидата от съда към Агенцията) в новия регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Така, заявеното намерение на Агенцията по вписвания да продължи да обработва заявления за пререгистрация и след края на 2022 година, е в синхрон с националните и международни стандарти за защита на правото на сдружаване. В тази връзка обръщаме внимание, че още през 2015 г. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, част от държавите членки на която е и Република България, е изразила становище, че процеси по пререгистрация на ЮЛНЦ не могат да водят до тяхното автоматично заличаване след изтичане на определен срок. (виж параграф 165 тук: https://www.osce.org/odihr/132371).

Като част от мисията ни в подкрепа на ЮЛНЦ, Български център за нестопанско право предоставяме консултации във връзка с извършването на пререгистрация в Агенция по вписванията и изготвяме помощни материали за заинтересованите лице.

Може да разгледате нашите видеа за пререгистрация на сдружение и фондация със заявление на хартия, ръководството ни за пререгистрация и публикацията ни за Закона за ЮЛНЦ.

Подобни новини

Back to top button