ОбществоПолитика

Областният информационен център отчете дейността си за година

На пресконференция на 19 януари 2023 г. Областният информационен център в Плевен отчете резултатите след първата година от изпълнението на проект BG05SFOP001-4.007-0019-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от Областни информационни центрове (2022-2023)”, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

25 информационни събития са организирани от експертите през 2022 г. във всички общини на областта – 180 посетители на изнесените приемни по места са задали въпросите си и са получили актуална информация и промоционални материали.

Денят на Европа и Европейската седмица в България са темата на семинара, проведен през месец май заедно с ученици от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен, които разшириха и задълбочиха знанията си за Европейския съюз, за връстниците си в Европа, за възможностите за професионална и личностна реализация в европейската общност и за активно участие в гражданското общество.

През декември представители на бизнеса, на неправителствения сектор, браншови организации, местни инициативни групи и общини от областта се включват активно в срещата, част от общата инициатива на Мрежата от ОИЦ за 2022 г., за новите съфинансирани от ЕС програми на България.

През годината са организирани три срещи за представителите на медиите в региона, за да получат навременна информация за възможностите за подпомагане от европейските фондове, както и да бъдат информирани за договорените в областта проекти.

250 запитвания на клиенти, постъпили на място в офиса, по имейл, телефон или през социалните медии, са обработени и са получили експертен отговор. В помощ на заинтересованите екипът на Областния информационен център е разработил и отпечатал 13 тематични дипляни в тираж от 650 броя.

Дейността на Центъра, финансирана в рамките на настоящия проект, продължава до края на 2023 г.

Подобни новини

Back to top button