БизнесСтранатаСтроителство

35 проекта за водоснабдителни системи са подадени по подмярка 7.2 от ПРСР

35 проектни предложения са подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 еквивалентни жители в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Припомняме, че на 23.12.2022 г. приключи приемът в „ИСУН 2020“ на проектни предложения по процедура „Вода“. Подадени са 36 проекта, от които 1 е дублиран, който се счита за оттеглен.

Определеният бюджет по процедурата е в размер на 97 790 000 лева. Заявената безвъзмездната финансова помощ /БФП/  на всички 35 подадени проектни предложения е в размер на 91 223 876,58 лв. Общата сума на безвъзмездна финансова помощ е по-малка от размера на определения за същия период на прием бюджет. В тази връзка е наличен бюджет за всички подадени проектни предложения по процедурата и не е необходимо извършване на предварителна оценка. Подадените проекти подлежат на последваща оценка за административно съответствие и допустимост и на техническа и финансова оценка.

Подобни новини

Back to top button