ОбществоОбщинска и държавна администрация

Община Плевен кани на церемония по откриване на обновената зала „Катя Попова“

Община Плевен има удоволствието да Ви покани на 22 май 2023 г. (понеделник) от 14.00 часа на Заключителна пресконференция и Официална церемония, тип „Откриване на обект – приключване на СМР”, които ще се състоят в сградата на зала „Катя Попова“, пл. „Възраждане“ № 4.

Събитията се реализират във връзка с изпълнението на проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, финансиран по Процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж”2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с комбинирана подкрепа от финансов инструмент – „Регионален фонд за градско развитие“ АД, с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0005-С01 (№ РД-02-37-1) от 09.02.2022 година.

На пресконференцията ще бъдат оповестени постигнатите резултати от изпълнението на проекта, които са насочени към обновяване и модернизиране на зала „Катя Попова” – гр. Плевен, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда, осигуряване на ново оборудване и обзавеждане, които ще допринесат за повишаване на комфорта на гражданите и гостите на гр. Плевен, посетители на залата.

Общата стойност на проекта е 2 695 892,37 лв., от които: 2 262 535,43 лв. са безвъзмездна финансова помощ, 427 092,94 лв. са финансов инструмент и 6 264,00   – собствено финансиране.

Срок за изпълнение на проекта е 22 месеца (09.02.2022 г. – 09.12.2023 г.).

Подобни новини

Back to top button