PR и реклама - НПООбразованиеСветаТуризъм

В гимназията по ресторантьорство приключи подготовката за предстояща мобилност през юни и юли в Римини, Италия

На 12 май 2023 година приключиха дейностите на екипите в Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване (ПГРТО) в Плевен по предварителната подготовка за реализирането на проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000061097, финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение.
Проектът е дейност от присъдена акредитация за периода 2022-2027 година: Европейско качество на професионалната подготовка и конкурентоспособност на подготвяните специалисти с умения за учене през целия живот; Пълноценно участие в европейското образователно пространство и ще се реализира от ПГРТО и италианския партньор SISTEMA TURISMO. Планира се участие на две целеви групи: 8 учители от различни професионални направления и 16 ученици, изучаващи професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ и професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“. Мобилността за учители ще бъде с продължителност 8 дни, а за ученици – 15 дни през месеците юни и юли 2023 година в Римини, Италия. Ще се управлява от ПГРТО в сътрудничество със SISTEMA TURISMO.

Проектът е насочен към практическото обучение в реална работна среда на гимназистите от 10,11 и 12 клас. Учениците проведоха занимания по професионална терминология на английски език, професионална, културна и практическа подготовка, целящи да ги подготвят за успешното участие в мобилността в Римини. Очакваните резултати от предварителните занимания са:
– придобиване на езикови познания и комуникативни умения на чужд език;
– социални умения за адаптиране в междукултурна среда;
– знания за културата, традициите, начина на живот и работата в страна от ЕС;
– увеличаване мотивацията за усвояване на знания, умения и компетентност.
Мобилността в Римини ще предостави на учениците възможност да усвоят тънкостите при приготвянето на различни ястия от традиционната италианска кухня, да се докоснат до тайните на местните кулинарни майстори и да се потопят в културната атмосфера на Северна Италия.
Учителите също се подготвиха за успешната реализация на мобилността по предварително изработени програми от квалифицирани преподаватели от ПГРТО с подсигурени учебни материали. Заниманията включват както изучаване на професионална терминология на английски език от сферата на образованието, така и културна подготовка – интерактивни занятия, свързани с културните и исторически ценности на Италия, обичаи, етикет, различия.
В Римини учителите ще се запознаят с образователната система в Италия, с административната структура на професионалните училища и организацията на учебния процес в тях, с програми за дуално обучение, приобщаващо образование и стажове. Ще наблюдават и обсъждат въвеждането на нови методи на преподаване и усъвършенстване на учебните програми, добри практики, използвани в класната стая, а също така и положителни примери за сътрудничество с родители, работодатели и ментори за по-добрата реализация на стажантите в реална работна среда.
Дейностите и на двете групи са свързани с придобиване на международен опит и надграждане на професионалните умения и компетенции.
Всички ученици и учители, успешно преминали своята подготовка, ще получат сертификати.

Подобни новини

Back to top button