БизнесСтраната

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджъри за „Фонд Предприемачество“

Фонд на фондовете (ФнФ) започна процедура за избор на финансови посредници за управлението на финансов инструмент „Фонд Предприемачество“, финансиран със средства по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 „Фонд Предприемачество“ изисква комбинация от публични средства и частно финансиране. Предоставеният публичен ресурс е в общ размер от 100 млн. евро, като се очаква посредством привлеченото допълнително съфинансиране от частни инвеститори общата сума да достигне близо 126 млн. евро.

След проведените пазарни консултации и предвид препоръките на участниците в тях, инструментът е структуриран като три инвестиционни фонда:

Фонд „Ранен етап“: с публичен ресурс от 30 млн. евро, насочен към осигуряване подкрепа на стартиращи предприятия, основно за доказване на ниво концепция, етап ускоряване и ранен етап на развитие; индивидуалните инвестиции могат да бъдат в размер до 1 млн. евро.

Фонд „Рисков капитал“: с размер на публичните средства от 30 млн. евро, насоченост на инвестициите към компании, които са развили своят продукт или услуга и целят стартиране на масово производство и/или дистрибутиране до целеви пазари, както и предприятия с бърз растеж. Максимално допустимият размер на индивидуалните инвестиции, включително последващи инвестиции не следва да надвишава 3 млн. Евро.

Фонд „Растеж“: с размер на публичния ресурс от 40 млн. евро, за инвестиции в предприятия в етап на растеж, които са достигнали относително зряла фаза от своето развитие, както и предприятия с бърз растеж, с максимален размер на индивидуалните инвестиции от 4 млн. евро.

Срокът на трите фонда ще е с период от 10 години с възможност за удължаване до две години. При избора на фонд мениджъри основни изисквания ще са опитът в дялови инвестиции и работата при подкрепа към предприятия в различен етап на развитие.

С изпълнението на финансовия инструмент Фонд на фондовете цели насърчаване на предприемачеството, създаването на нови и развитие на съществуващи предприятия, приемственост със съществуващите на пазара фондове за дялови и квази-дялови инвестиции с ресурс по ОПИК 2014-2020, както и затвърждаване на постигнатите резултати по подобрен достъп до финансиране на компании във всички етапи на развитие и от различни сектори.

Кандидатите могат да подават оферти в срок до 20.02.2024 г.

Обявлението за обществената поръчка ще бъде публикувано на 15.12.2023 г. в Официален вестник на Европейския съюз. Тогава ще бъдат видими процедурата за участие, както и съответните документи тук >> https://app.eop.bg/buyer/5582

Подобни новини

Back to top button