Общинска и държавна администрация

До 31 март собствениците на кучета заплащат таксата за притежание на домашния любимец

Община Плевен напомня на собствениците на кучета с постоянен адрес на територията на общината, че съгласно Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, раздел VIII, чл. 41 (1) таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от придобиване на кучето, когато е придобито след 31 март.

За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването. Определеният с решение на Общинския съвет размер на таксата е 20.00 лв. за куче, за породите бултериер и питбул – 150.00 лв., а за отглеждане на кучета с цел развъждане се заплаща по 500.00 лв.

Таксата се събира от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен, събраните средства се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

       Освободени от такса са собствениците на:

       1. кучета на инвалиди;

       2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

       3. кучета, използвани за опитни цели;

       4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

       5. кастрирани кучета;

       6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.  

Подобни новини

Back to top button